سنگواره

و شاید هزار سال بعد، پای مسافری بر سنگی بلغزد و سنگواره ای را ببیند. و شاید هیچ گاه نفهمد روایت هستی نقش بسته بر آن را.

» ۱۳۸۸/۳/۱۸ :: ۱۳۸۸/۳/۱۸