سنگواره

و شاید هزار سال بعد، پای مسافری بر سنگی بلغزد و سنگواره ای را ببیند. و شاید هیچ گاه نفهمد روایت هستی نقش بسته بر آن را.

خرداد 88
1 پست